Pressdokument för nerladdning

912, 2019

Debattinlägg SvD ”Miljarder sparas på att läkemedel byts ut”

2019-12-09|Debattinlägg i Svd|

SvD
Systemet med läkemedelsutbyte skapar stora besparingar. Det motverkar också läkemedelsbrist, skriver Kenneth Nyblom, vd på Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer, branschförening för läkemedelsföretag.

Läs mer och ladda ner dokumentet
2705, 2019

Dagens Nyheter repliker: Nationella upphandlingar kan tvinga läkemedelsbolag lämna svenska marknaden

2019-05-27|Ej kategoriserad|

Dagens Nyheter Repliker Nationella upphandlingar kan tvinga läkemedelsbolag lämna svenska marknaden

Läs mer och ladda ner dokumentet
905, 2019

Yttrande på: SOU 2018:89 – Tydligare ansvar och regler för läkemedel S2019/00100/FS

2019-05-09|Ej kategoriserad, Yttrande till Socialdepartementet|

Yttrande på: SOU 2018:89 – Tydligare ansvar och regler för läkemedel S2019/00100/FS

Sammanfattning:
FGL avstyrker utredningens förslag att omvandla det riktade statsbidraget för läkemedelsförmånerna till ett generellt statsbidrag. Huvudskälet till FGL:s invändning är att vi är övertygade om att det över tid kommer att tillföras mindre pengar för läkemedelsanvändning om generellt statsbidrag införs.

FGL avstyrker förslaget att regionerna ska kunna inleda hemliga prisförhandlingar när de så önskar. Om hemliga prisförhandlingar ska förekomma alls så bör de begränsas enligt lag med tydliga ramar när de är tillåtna och när de inte är tillåtna.

FGL tillstyrker i huvudsak utredningens förslag gällande prismodeller
– Bibehålla värdebaserad prissättning
– Möjlighet till differentierad prissättning på samma läkemedel
– Möjlighet till höjning av priser av läkemedel inom läkemedelsförmånerna
– Möjlighet till prishöjningar i syfte att behålla äldre antibiotika på marknaden

FGL avstyrker förslaget att sänka priserna på läkemedel äldre än 5 år med 700 miljoner.
FGL tillstyrker förslaget att apotekens förhandlingsrätt på parallellimport ska upphöra men menar att föreslagen modell behöver omarbetas/kompletteras samt att apoteken bör få full kompensation för förlorade intäkter.

Läs mer och ladda ner dokumentet
2803, 2019

Förslag på hållbarhetskriterier för läkemedel till slutenvården

2019-03-28|Ej kategoriserad, Upphandlingsmyndigheten|

Förslag på hållbarhetskriterier för läkemedel till slutenvården
FGL ifrågasätter varför miljöinformation om de läkemedel
som är undantagna från krav om att ta fram
miljöinformation enligt Europeiska
läkemedelsmyndighetens (EMA:s) riktlinjer ska lämnas.

Läs mer och ladda ner dokumentet
402, 2019

Dagens Nyheter Repliker: “På svenska apotek kan du hämta läkemedel trygg”

2019-02-04|Dagens nyheter|

Dagens Nyheter Repliker “På svenska apotek kan du hämta läkemedel trygg”

Läs mer och ladda ner dokumentet
811, 2018

Yttrande på: SOU 2018:53 Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m.

2018-11-08|Yttrande till Socialdepartementet|

Yttrande på:
SOU 2018:53

Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m.
S2018/03762/FS

Maskinell dos:

FGL delar utredningens bedömning att ”dagens pris- och ersättningsmodell för maskinell
dosdispensering behöver förändras”.

Den som endast läser utredningens sammanfattning kan få uppfattningen att Sörenson i
första hand rekommenderar ändrad handelsmarginal (modell A = huvudalternativ) och i
andra hand rekommenderar en PV-doslista (dvs modell D = alternativt förslag). Det är lätt
att få uppfattningen att dessa modeller står mot varandra som olika vägar att nå önskvärd
förändring. I sammanfattningen står det tyvärr inte att utredningen rekommenderar att
modell D genomförs oavsett om modell A införs eller inte.

Läs mer och ladda ner dokumentet