Pressdokument för nerladdning

2806, 2018

Yttrande på: EU- kommissionens förslag till förordning om ändring av förordningen (EG) nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel (Supplementary Protection Certificate, SPC) Dnr Ju2018/03099/L3

2018-06-28|Ej kategoriserad|

Yttrande på:EU- kommissionens förslag till förordning om ändring av förordningen (EG) nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel(Supplementary Protection Certificate, SPC) Dnr Ju2018/03099/L3

Sammanfattning

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer har fått möjlighet att lämna ett yttrande på EU-kommissionens förslag till ändrat tilläggsskydd för läkemedel(SPC manufacturing waiver).

I dag kan försäljningen av generiska läkemedel starta första dagen efter patentet gått ut. Men dessa produkter måste då tillverkas utanför EU – om produkterna ska hinna finnas på marknaden vid patentutgången. Denna regel tvingar alltså våra medlemmar att flytta sin tillverkning utanför EU med förlorade arbetstillfällenoch skatteintäkter för EU till följd.

FGL menar att detta är ett välkommet initiativ men att förslaget innehåller för stora begränsningar. Liggande förslag tillåter exempelvis endast export och det skullealltså hindra produktion för den egna marknaden, vilket låter kontraproduktivt ur både svenskt- och EU-perspektiv.

Läs mer och ladda ner dokumentet
2102, 2018

Yttrande på: SOU 2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel Dnr S2017/06371/FS

2018-02-21|Yttrande till Socialdepartementet|

Yttrande på: SOU 2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedelDnr S2017/06371/FS

Sammanfattning

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer har fått möjlighet att lämna ett yttrande på första delbetänkandet. Eftersom delbetänkandet är en lägesbeskrivning utan skarpa förslag så väljer FGL att ge rekommendationer på önskvärda åtgärder för det fortsatta arbetet.

Utgångspunkten bör vara att alla system ska vara så transparenta som möjligt och att möjliggöra att flera konkurrenter kan vara aktiv på marknaden samtidigt (snarare än att en vinnare tar hela marknaden för en lång period).

Som specifika förslag föreslår FGL att:

– Bredda utbytbarheten
– Förenkla och harmonisera upphandlingsprocessen mellan regionerna
– Omarbeta trepartsöverläggningarna
– Utveckla och bredda takprismodellen
– Ändra apotekens ersättningsmodell för receptbelagda läkemedel
– Ta bort kommuniceringsprocessen vid utbytbarhetsbedömningar

Läs mer och ladda ner dokumentet
1501, 2018

Yttrande på: Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel (SOU 2017:76) Dnr S2017/05519/FS

2018-01-15|Yttrande till Socialdepartementet|

Yttrande på: Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel (SOU 2017:76)
Dnr S2017/05519/FS

Sammanfattning

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer stödjer utredningens förslag till enhetliga priser på receptbelagda läkemedel.

Utredningens förslag om enhetliga priser bör dock sättas i sitt sammanhang och i möjligaste mån likna det effektiva utbytessystemet inom läkemedelsförmånen. Det innebär att utbytbarhet bör införas, plikt att erbjuda patienten det alternativ med lägst pris samt hindra förhandlingsrätt på läkemedel utan förmån.

Vidare uppmanar FGL att införa förändringen tidigare än 1 juli 2019.

Läs mer och ladda ner dokumentet
111, 2017

Yttrande på: Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel Dnr S2017/03877/FS

2017-11-01|Yttrande till Socialdepartementet|

Yttrande på: Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel
Dnr S2017/03877/FS

 

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer stödjer regeringens
förslag till utökade möjligheter till utbyte av läkemedel. FGL anser dock att
förslaget bör breddas så det även innefattar möjlighet till utbyte oavsett
förmånsstatus. Vidare uppmanar FGL att införa förändringen tidigare än 1
januari 2019.

Läkemedel som Läkemedelsverket bedömt vara medicinskt utbytbara bör vara
utbytbara på apotek oavsett om läkemedlet är subventionerat eller inte.
Bedömningen bör vara baserad på medicinska snarare än ekonomiska grunder.
Det är egentligen märkligt att detta inte lösts tidigare. Att medicinskt utbytbara
läkemedel inte fått bytas ut med mindre än att förskrivaren måste ändra i
receptet har tagit onödig tid och resurser från läkare, apotekspersonal och
patienter. Denna uppdelning av utbytbarhet beroende på förmånsstatus känner
FGL inte igen från något annat land som tillämpar utbytbarhet på apotek.

Läs mer och ladda ner dokumentet
2309, 2017

Yttrande på remiss: Förslag till ändringar i TLV:s föreskrifter angående utbyte av läkemedel på apotek Dnr 2304/2017

2017-09-23|Yttrande till TLV|

Yttrande på remiss: Förslag till ändringar i TLV:s föreskrifter angående utbyte av läkemedel på apotek
Dnr 2304/2017

 

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer stödjer TLV:s förslag
att utöka möjligheten till utbyte på apotek av parenterala läkemedel. FGL är
dock kritisk till förslaget om golvprismodell samt till den föreslagna
processen innan beslut om utbyte.

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer är mycket positiv till
TLV:s förslag till att utöka utbytbarheten för parenterala läkemedel. FGL har
under många år uppmanat TLV att sluta med att hindra utbytbarhet på detta
sortiment. Läkemedelsverket beslutar om utbytbarhet på produktnivå och TLV
beslutar om utbytbarhet på förpackningsnivå. Hittills har alltså TLV stoppat sista
steget vilket inneburit att inga parenterala läkemedel har bytts ut trots att
Läkemedelsverket klassat läkemedlen som medicinskt utbytbara.

Läs mer och ladda ner dokumentet
707, 2017

Yttrande på: Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (SOU 2017:15) S2017/01576/FS

2017-07-07|Yttrande till Socialdepartementet|

Yttrande på:
Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (SOU 2017:15) S2017/01576/FS

Sammanfattning

FGL tillstyrker merparten av utredningens förslag som berör distribution och returer.

Utredningen har på ett föredömligt sätt involverat marknadens parter och varit lyhörd för kommentarer och verkat för konsensus eller i alla fall acceptabla kompromisser.

När det gäller returer av kylvaror upplever FGL att justeringar bör göras eftersom författningstexten inte överensstämmer med författningskommentaren.

FGL avstår från att kommentera merparten av delarna som berör apoteksverksamhet och inte direkt påverkar läkemedelsindustrin eller distribution av läkemedel. FGL är dock tveksam till förslaget att enbart farmaceuter ska hantera hela recepthanteringen.

I övriga delar kan FGL acceptera utredningens förslag.

Läs mer och ladda ner dokumentet