Pressdokument för nerladdning

2703, 2020

Förslag på åtgärder för att säkra leveranser av läkemedel

2020-03-27|Förslag FGL, Yttrande på remiss|

Förslag på åtgärder för att säkra leveranser av läkemedel

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer (FGL) har tagit del av Läkemedelsverkets brev daterat 19 mars med uppmaning att vidta åtgärder för att så långt som möjligt säkerställa att läkemedel finns tillgängliga i Sverige. FGL uppskattar Läkemedelsverkets initiativ och avser att samarbeta med myndigheter och departement för att nå detta gemensamma mål.

Eftersom utbytbara generiska läkemedel svarar för 65% av antalet förpackningar som säljs inom läkemedelsförmånen är det viktigt att denna delmarknad fortsätter att fungera trots de nya utmaningar som covid-19-pandemin innebär.

FGL föreslår följande åtgärder för att öka flexibiliteten i läkemedelsdistributionssystemet:
– Ta fram en nationell lista över prioriterade läkemedel
– Införa ett proaktivt centralbord för kommunikation för att förebygga kritiska brister
– Tillfälligt ta bort viten för leveransproblem till slutenvården
– Tillfälligt ta bort sanktionsavgifter för leveransproblem inom Periodens Vara -systemet
– Effektivare och snabbare hantering av licenser och dispenser
– Tillåta möjlighet att sälja läkemedel med kort hållbarhet och börja redan nu att sälja
dessa läkemedel
– Möjlighet till barntillsyn för anställda inom läkemedelssektorn om även grundskolor och
förskolor stängs
– Tillfälligt höjda takpriser inom Periodens Vara (PV) -systemet
– Möjlighet till tillfälligt höjda priser på lågt prissatta läkemedel utanför PV-systemet

Läs mer och ladda ner dokumentet
1602, 2020

Yttrande på remiss: Förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m.

2020-02-16|Yttrande på remiss|

Yttrande på remiss:
Förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m.
Dnr 2521/2019

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer tillstyrker möjligheten att tillåta utbyte utan förmån till utbytbart läkemedel med förmån.
FGL avstyrker dock begränsningen att medicinskt likvärdiga läkemedel med begränsad subvention inte får bytas ut.
FGL anser vidare att förslaget bör breddas så det även innefattar möjlighet till utbyte oavsett förmånsstatus.
FGL lämnar även förslag på förenkling av processen för bedömning av utbytbarhet.

Läs mer och ladda ner dokumentet
912, 2019

Debattinlägg SvD ”Miljarder sparas på att läkemedel byts ut”

2019-12-09|Debattinlägg i Svd|

SvD
Systemet med läkemedelsutbyte skapar stora besparingar. Det motverkar också läkemedelsbrist, skriver Kenneth Nyblom, vd på Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer, branschförening för läkemedelsföretag.

Läs mer och ladda ner dokumentet
2705, 2019

Dagens Nyheter repliker: Nationella upphandlingar kan tvinga läkemedelsbolag lämna svenska marknaden

2019-05-27|Ej kategoriserad|

Dagens Nyheter Repliker Nationella upphandlingar kan tvinga läkemedelsbolag lämna svenska marknaden

Läs mer och ladda ner dokumentet
905, 2019

Yttrande på: SOU 2018:89 – Tydligare ansvar och regler för läkemedel S2019/00100/FS

2019-05-09|Ej kategoriserad, Yttrande till Socialdepartementet|

Yttrande på: SOU 2018:89 – Tydligare ansvar och regler för läkemedel S2019/00100/FS

Sammanfattning:
FGL avstyrker utredningens förslag att omvandla det riktade statsbidraget för läkemedelsförmånerna till ett generellt statsbidrag. Huvudskälet till FGL:s invändning är att vi är övertygade om att det över tid kommer att tillföras mindre pengar för läkemedelsanvändning om generellt statsbidrag införs.

FGL avstyrker förslaget att regionerna ska kunna inleda hemliga prisförhandlingar när de så önskar. Om hemliga prisförhandlingar ska förekomma alls så bör de begränsas enligt lag med tydliga ramar när de är tillåtna och när de inte är tillåtna.

FGL tillstyrker i huvudsak utredningens förslag gällande prismodeller
– Bibehålla värdebaserad prissättning
– Möjlighet till differentierad prissättning på samma läkemedel
– Möjlighet till höjning av priser av läkemedel inom läkemedelsförmånerna
– Möjlighet till prishöjningar i syfte att behålla äldre antibiotika på marknaden

FGL avstyrker förslaget att sänka priserna på läkemedel äldre än 5 år med 700 miljoner.
FGL tillstyrker förslaget att apotekens förhandlingsrätt på parallellimport ska upphöra men menar att föreslagen modell behöver omarbetas/kompletteras samt att apoteken bör få full kompensation för förlorade intäkter.

Läs mer och ladda ner dokumentet
2803, 2019

Förslag på hållbarhetskriterier för läkemedel till slutenvården

2019-03-28|Ej kategoriserad, Upphandlingsmyndigheten|

Förslag på hållbarhetskriterier för läkemedel till slutenvården
FGL ifrågasätter varför miljöinformation om de läkemedel
som är undantagna från krav om att ta fram
miljöinformation enligt Europeiska
läkemedelsmyndighetens (EMA:s) riktlinjer ska lämnas.

Läs mer och ladda ner dokumentet