Pressdokument för nerladdning

2904, 2016

Yttrande på Krav på rutiner för socialt och miljömässigt ansvar som ställs på leverantörer i våra avtal

2016-04-29|Yttrande SKL kommentus|

Yttrande på:
Krav på rutiner för socialt och miljömässigt ansvar som ställs på leverantörer i våra avtal

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer menar att det bästa sättet att förbättra miljön och arbetsvillkoren är att införa ett skarpare internationellt regelverk.

I väntan på effektiva internationella regelskärpningar så är det förståeligt att landstingen väljer att agera. Det gäller dock att ställa kraven på så sätt att kraven är möjliga att nå och utvärdera.

Läs mer och ladda ner dokumentet
1104, 2016

Yttrande på: Restnoteringar av läkemedel – fortsatt utredning Rapport från Läkemedelsverket Dnr S2015/04035/FS

2016-04-11|Yttrande till Socialdepartementet|

Yttrande på:
Restnoteringar av läkemedel – fortsatt utredning
Rapport från Läkemedelsverket

Dnr S2015/04035/FS

Föreningen för Generiska Läkemedel rekommenderar att undanta utbytbara läkemedel inom Periodens Vara -systemet från anmälningsplikt för restnoteringar.

När Läkemedelsverket presenterade projektet så var utgångspunkten att det var kritiska/unika rester som var i fokus och att utbytessortimentet inte berördes. TLV bekräftar att det inte förekommer kritiska rester inom detta produktsortiment. Rekommendationerna i Läkemedelsverkets rapport är dock allmängiltiga och gäller således för både kritiska rester och för produkter där det finns alternativa leverantörer av samma substans.

Läs mer och ladda ner dokumentet
2510, 2015

Yttrande på: Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte – Rapport från Läkemedelsverket Dnr S2011/2890/FS

2015-10-25|Yttrande till Socialdepartementet|

Yttrande på: Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte – Rapport från Läkemedelsverket
Dnr S2011/2890/FS

Föreningen för Generiska Läkemedel ifrågasätter Läkemedelsverkets rekommendation att inte tillåta generisk förskrivning i Sverige.

Generisk förskrivning är ett komplement, inte en ersättning till generisk substitution. Generisk förskrivning är ett pedagogiskt instrument i patient/läkarkontakten och ökar förståelsen för ett system som genererar 8 miljarder kronor per år i besparing samtidigt som patienterna får en lika bra behandling.

Patienter och läkare vill ta bort förbudet mot generisk förskrivning. Enligt rapporten var 21 av 23 intressegrupper (90 %) positiva till generisk förskrivning.

 

Läs mer och ladda ner dokumentet
2808, 2015

Yttrande på: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna Dnr S2014/3698/FS

2015-08-28|Ej kategoriserad|

Yttrande på:
Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna Dnr S2014/3698/FS

Föreningen för Generiska Läkemedel rekommenderar att inte genomföra TLV:s förslag till lösning kring problematiken med receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånen. Det finns en smartare lösning

TLV var dock i den förra regeringens direktiv uttryckligen förhindrad att titta på alla lösningar i och med att uppdraget begränsades av formuleringen: ”Förändringar av principen om fri prissättning för läkemedel som inte ingår i
läkemedelsförmånerna ingår inte heller i uppdraget.” Denna (onödiga) inskränkning i uppdraget innebar att den förändring i omregleringen som innebar att apoteken själva kan bestämma sin handelsmarginal – och därmed
innebär skilda priser för patienten för samma receptbelagda läkemedelsvara vid skilda apotek – inte belystes i rapporten..

Läs mer och ladda ner dokumentet
1606, 2015

Slutbetänkande av Läkemedels- och Apoteksutredningen (SOU 2014:87) S2014/9003/FS

2015-06-16|Yttrande till Socialdepartementet|

Slutbetänkande av Läkemedels- och Apoteksutredningen (SOU 2014:87) S2014/9003/FS

Sammanfattning

Maskinell dosdispensering:

FGL avråder starkt från utredningens alternativ 1, d.v.s. att införa förhandlingsrätt på marknaden för dosdispenserade läkemedel. Att blanda in Norgemodellen (förhandlingsrätt för apoteken) i nya delmarknader i det svenska systemet riskerar att hela marknadsdynamiken havererar. Istället förordas en separat PV-Dos, d.v.s. periodens vara för dosdispensering med öppen och transparent priskonkurrens (alternativ 2) gärna i kombination med längre försäljningsperioder (alternativ 3).

FGL kommer i detta yttrande att förklara varför det vore olyckligt att blanda två helt olika affärsmodeller – och hur ett transparent alternativ praktiskt kan utformas..

Läs mer och ladda ner dokumentet
1005, 2015

Förenklingar för en mer effektiv upphandling av slutenvårdsläkemedel

2015-05-10|Ej kategoriserad|

Förenklingar för en mer effektiv upphandling av slutenvårdsläkemedel

Upphandling av läkemedel till slutenvården kan och bör effektiviseras. Dagens system har förbättringspotential som kan bidra till en mer effektiv upphandling och därmed bättre konkurrens och lägre priser. Effektivare offentliga upphandlingar kan enligt tidigare forskning innebära stora möjligheter till besparingar för det svenska samhället. FGL har låtit två studenter i ett examensarbete på Uppsala universitet identifiera problem och ge förslag på potentiella lösningar1. Samtidigt har de som praktiskt jobbar med upphandling bland FGL:s medlemsföretag tillfrågats och fått ge förslag på förbättringar. En sammanfattning av förslagen presenteras i detta dokument. Förslagen fokuserar främst på samordning av kravspecifikationer, ökad tydlighet och förenklingar samt en bättre framförhållning.

Läs mer och ladda ner dokumentet