Pressdokument för nerladdning

110, 2016

Yttrande på remiss: Förslag till ändring av TLV:s allmänna råd om ekonomiska utvärderingar (TLVAR 2003:2) Dnr 1904/2016

2016-10-01|Yttrande till TLV|

Yttrande på remiss:
Förslag till ändring av TLV:s allmänna råd om ekonomiska
utvärderingar (TLVAR 2003:2). Dnr 1904/2016.

 

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer stödjer inte TLV:s förslag
när det gäller principen prissättningen ska baseras på jämförelser med läkemedel
som saknar relevant indikation, så kallad Off-Label use.

Förslaget innebär en urholkning av den värdebaserade prissättningen och
motverkar innovation och dokumentation.

FGL värnar patent och dokumentationsskydd. Utan dessa skydd blir det inga
nya läkemedel eller innovationer.

Läs mer och ladda ner dokumentet
1908, 2016

Yttrande på: Förslag till reviderad förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

2016-08-19|Yttrande till Läkemedelsverket|

Yttrande på:

Förslag till reviderad förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

Dnr S2016/00699/FS

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer delar Läkemedelsverkets uppfattning att avgifterna ska avspegla tidsinsatsen för nedlagt arbete men ifrågasätter att Läkemedelsverkets verksamhet växer i orimlig proportion till läkemedelsmarknaden. Läkemedelsverkets utgifter och antalet anställda har fördubblats under de 12 senaste åren medan Läkemedelsindustrin, den verksamhet Läkemedelsverket är satt att granska stått mer och stampat under nolltillväxt och fått klara sig med betydande personalminskningar. Det kan ifrågasättas om samhällets resurser används på rätt sätt när kostnadsökningen används till administration snarare än läkemedelsbehandling. Ger det bättre hälsa för pengarna? Självklart behövs en granskning inom Läkemedelsområdet. Men utvecklingen både i Sverige och internationellt går mot ett ökat fokus på att begränsa kostnaderna för läkemedelsbehandlingen medan kostnaden för granskning ökar och får bli det den blir. Detta utan något större ifrågasättande om det verkligen är kostnadseffektivt eller relevant med en ständigt ökad administration och övervakning.

Läs mer och ladda ner dokumentet
2904, 2016

Yttrande på Krav på rutiner för socialt och miljömässigt ansvar som ställs på leverantörer i våra avtal

2016-04-29|Yttrande SKL kommentus|

Yttrande på:
Krav på rutiner för socialt och miljömässigt ansvar som ställs på leverantörer i våra avtal

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer menar att det bästa sättet att förbättra miljön och arbetsvillkoren är att införa ett skarpare internationellt regelverk.

I väntan på effektiva internationella regelskärpningar så är det förståeligt att landstingen väljer att agera. Det gäller dock att ställa kraven på så sätt att kraven är möjliga att nå och utvärdera.

Läs mer och ladda ner dokumentet
1104, 2016

Yttrande på: Restnoteringar av läkemedel – fortsatt utredning Rapport från Läkemedelsverket Dnr S2015/04035/FS

2016-04-11|Yttrande till Socialdepartementet|

Yttrande på:
Restnoteringar av läkemedel – fortsatt utredning
Rapport från Läkemedelsverket

Dnr S2015/04035/FS

Föreningen för Generiska Läkemedel rekommenderar att undanta utbytbara läkemedel inom Periodens Vara -systemet från anmälningsplikt för restnoteringar.

När Läkemedelsverket presenterade projektet så var utgångspunkten att det var kritiska/unika rester som var i fokus och att utbytessortimentet inte berördes. TLV bekräftar att det inte förekommer kritiska rester inom detta produktsortiment. Rekommendationerna i Läkemedelsverkets rapport är dock allmängiltiga och gäller således för både kritiska rester och för produkter där det finns alternativa leverantörer av samma substans.

Läs mer och ladda ner dokumentet
2510, 2015

Yttrande på: Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte – Rapport från Läkemedelsverket Dnr S2011/2890/FS

2015-10-25|Yttrande till Socialdepartementet|

Yttrande på: Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte – Rapport från Läkemedelsverket
Dnr S2011/2890/FS

Föreningen för Generiska Läkemedel ifrågasätter Läkemedelsverkets rekommendation att inte tillåta generisk förskrivning i Sverige.

Generisk förskrivning är ett komplement, inte en ersättning till generisk substitution. Generisk förskrivning är ett pedagogiskt instrument i patient/läkarkontakten och ökar förståelsen för ett system som genererar 8 miljarder kronor per år i besparing samtidigt som patienterna får en lika bra behandling.

Patienter och läkare vill ta bort förbudet mot generisk förskrivning. Enligt rapporten var 21 av 23 intressegrupper (90 %) positiva till generisk förskrivning.

 

Läs mer och ladda ner dokumentet
2808, 2015

Yttrande på: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna Dnr S2014/3698/FS

2015-08-28|Ej kategoriserad|

Yttrande på:
Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna Dnr S2014/3698/FS

Föreningen för Generiska Läkemedel rekommenderar att inte genomföra TLV:s förslag till lösning kring problematiken med receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånen. Det finns en smartare lösning

TLV var dock i den förra regeringens direktiv uttryckligen förhindrad att titta på alla lösningar i och med att uppdraget begränsades av formuleringen: ”Förändringar av principen om fri prissättning för läkemedel som inte ingår i
läkemedelsförmånerna ingår inte heller i uppdraget.” Denna (onödiga) inskränkning i uppdraget innebar att den förändring i omregleringen som innebar att apoteken själva kan bestämma sin handelsmarginal – och därmed
innebär skilda priser för patienten för samma receptbelagda läkemedelsvara vid skilda apotek – inte belystes i rapporten..

Läs mer och ladda ner dokumentet