Pressdokument för nerladdning

811, 2018

Yttrande på: SOU 2018:53 Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m.

2018-11-08|Yttrande till Socialdepartementet|

Yttrande på:
SOU 2018:53

Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m.
S2018/03762/FS

Maskinell dos:

FGL delar utredningens bedömning att ”dagens pris- och ersättningsmodell för maskinell
dosdispensering behöver förändras”.

Den som endast läser utredningens sammanfattning kan få uppfattningen att Sörenson i
första hand rekommenderar ändrad handelsmarginal (modell A = huvudalternativ) och i
andra hand rekommenderar en PV-doslista (dvs modell D = alternativt förslag). Det är lätt
att få uppfattningen att dessa modeller står mot varandra som olika vägar att nå önskvärd
förändring. I sammanfattningen står det tyvärr inte att utredningen rekommenderar att
modell D genomförs oavsett om modell A införs eller inte.

Läs mer och ladda ner dokumentet
309, 2018

Yttrande på remiss: Förslag till ändring av TLV:s föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) Dnr 1639/2018

2018-09-03|Yttrande till TLV|

Yttrande på remiss: Förslag till ändring av TLV:s föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4)
Dnr 1639/2018

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer avråder från TLV:s
förslag att utöka utförsäljningsperioden från 15 till 20 dagar. En generell
förlängning medför risker för periodens vara systemet och missar ändå syftet
med förslaget. 20 dagar är för kort för att göra någon större skillnad för
apotekens lågvolymförpackningar.

Istället förordar FGL differentierade slutförsäljningsperioder där
lågvolymartiklar bör få förlängd period medan högvolymartiklar bör få
förkortad utförsäljningsperiod.

Läs mer och ladda ner dokumentet
2806, 2018

Yttrande på: EU- kommissionens förslag till förordning om ändring av förordningen (EG) nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel (Supplementary Protection Certificate, SPC) Dnr Ju2018/03099/L3

2018-06-28|Ej kategoriserad|

Yttrande på:EU- kommissionens förslag till förordning om ändring av förordningen (EG) nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel(Supplementary Protection Certificate, SPC) Dnr Ju2018/03099/L3

Sammanfattning

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer har fått möjlighet att lämna ett yttrande på EU-kommissionens förslag till ändrat tilläggsskydd för läkemedel(SPC manufacturing waiver).

I dag kan försäljningen av generiska läkemedel starta första dagen efter patentet gått ut. Men dessa produkter måste då tillverkas utanför EU – om produkterna ska hinna finnas på marknaden vid patentutgången. Denna regel tvingar alltså våra medlemmar att flytta sin tillverkning utanför EU med förlorade arbetstillfällenoch skatteintäkter för EU till följd.

FGL menar att detta är ett välkommet initiativ men att förslaget innehåller för stora begränsningar. Liggande förslag tillåter exempelvis endast export och det skullealltså hindra produktion för den egna marknaden, vilket låter kontraproduktivt ur både svenskt- och EU-perspektiv.

Läs mer och ladda ner dokumentet
2102, 2018

Yttrande på: SOU 2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel Dnr S2017/06371/FS

2018-02-21|Yttrande till Socialdepartementet|

Yttrande på: SOU 2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedelDnr S2017/06371/FS

Sammanfattning

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer har fått möjlighet att lämna ett yttrande på första delbetänkandet. Eftersom delbetänkandet är en lägesbeskrivning utan skarpa förslag så väljer FGL att ge rekommendationer på önskvärda åtgärder för det fortsatta arbetet.

Utgångspunkten bör vara att alla system ska vara så transparenta som möjligt och att möjliggöra att flera konkurrenter kan vara aktiv på marknaden samtidigt (snarare än att en vinnare tar hela marknaden för en lång period).

Som specifika förslag föreslår FGL att:

– Bredda utbytbarheten
– Förenkla och harmonisera upphandlingsprocessen mellan regionerna
– Omarbeta trepartsöverläggningarna
– Utveckla och bredda takprismodellen
– Ändra apotekens ersättningsmodell för receptbelagda läkemedel
– Ta bort kommuniceringsprocessen vid utbytbarhetsbedömningar

Läs mer och ladda ner dokumentet
1501, 2018

Yttrande på: Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel (SOU 2017:76) Dnr S2017/05519/FS

2018-01-15|Yttrande till Socialdepartementet|

Yttrande på: Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel (SOU 2017:76)
Dnr S2017/05519/FS

Sammanfattning

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer stödjer utredningens förslag till enhetliga priser på receptbelagda läkemedel.

Utredningens förslag om enhetliga priser bör dock sättas i sitt sammanhang och i möjligaste mån likna det effektiva utbytessystemet inom läkemedelsförmånen. Det innebär att utbytbarhet bör införas, plikt att erbjuda patienten det alternativ med lägst pris samt hindra förhandlingsrätt på läkemedel utan förmån.

Vidare uppmanar FGL att införa förändringen tidigare än 1 juli 2019.

Läs mer och ladda ner dokumentet
111, 2017

Yttrande på: Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel Dnr S2017/03877/FS

2017-11-01|Yttrande till Socialdepartementet|

Yttrande på: Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel
Dnr S2017/03877/FS

 

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer stödjer regeringens
förslag till utökade möjligheter till utbyte av läkemedel. FGL anser dock att
förslaget bör breddas så det även innefattar möjlighet till utbyte oavsett
förmånsstatus. Vidare uppmanar FGL att införa förändringen tidigare än 1
januari 2019.

Läkemedel som Läkemedelsverket bedömt vara medicinskt utbytbara bör vara
utbytbara på apotek oavsett om läkemedlet är subventionerat eller inte.
Bedömningen bör vara baserad på medicinska snarare än ekonomiska grunder.
Det är egentligen märkligt att detta inte lösts tidigare. Att medicinskt utbytbara
läkemedel inte fått bytas ut med mindre än att förskrivaren måste ändra i
receptet har tagit onödig tid och resurser från läkare, apotekspersonal och
patienter. Denna uppdelning av utbytbarhet beroende på förmånsstatus känner
FGL inte igen från något annat land som tillämpar utbytbarhet på apotek.

Läs mer och ladda ner dokumentet