Pressdokument för nerladdning

2309, 2017

Yttrande på remiss: Förslag till ändringar i TLV:s föreskrifter angående utbyte av läkemedel på apotek Dnr 2304/2017

2017-09-23|Yttrande till TLV|

Yttrande på remiss: Förslag till ändringar i TLV:s föreskrifter angående utbyte av läkemedel på apotek
Dnr 2304/2017

 

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer stödjer TLV:s förslag
att utöka möjligheten till utbyte på apotek av parenterala läkemedel. FGL är
dock kritisk till förslaget om golvprismodell samt till den föreslagna
processen innan beslut om utbyte.

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer är mycket positiv till
TLV:s förslag till att utöka utbytbarheten för parenterala läkemedel. FGL har
under många år uppmanat TLV att sluta med att hindra utbytbarhet på detta
sortiment. Läkemedelsverket beslutar om utbytbarhet på produktnivå och TLV
beslutar om utbytbarhet på förpackningsnivå. Hittills har alltså TLV stoppat sista
steget vilket inneburit att inga parenterala läkemedel har bytts ut trots att
Läkemedelsverket klassat läkemedlen som medicinskt utbytbara.

Läs mer och ladda ner dokumentet
707, 2017

Yttrande på: Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (SOU 2017:15) S2017/01576/FS

2017-07-07|Yttrande till Socialdepartementet|

Yttrande på:
Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (SOU 2017:15) S2017/01576/FS

Sammanfattning

FGL tillstyrker merparten av utredningens förslag som berör distribution och returer.

Utredningen har på ett föredömligt sätt involverat marknadens parter och varit lyhörd för kommentarer och verkat för konsensus eller i alla fall acceptabla kompromisser.

När det gäller returer av kylvaror upplever FGL att justeringar bör göras eftersom författningstexten inte överensstämmer med författningskommentaren.

FGL avstår från att kommentera merparten av delarna som berör apoteksverksamhet och inte direkt påverkar läkemedelsindustrin eller distribution av läkemedel. FGL är dock tveksam till förslaget att enbart farmaceuter ska hantera hela recepthanteringen.

I övriga delar kan FGL acceptera utredningens förslag.

Läs mer och ladda ner dokumentet
904, 2017

Yttrande på Läkemedelsverkets preliminära rapport: ”Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte” Diarienummer: 1.1–2016-005861

2017-04-09|Yttrande till Läkemedelsverket|

Yttrande på Läkemedelsverkets preliminära rapport: ”Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte” Diarienummer: 1.1–2016-005861

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer stödjer
Läkemedelsverkets och TLV:s förslag som presenteras i rapporten men
ifrågasätter varför man avstår från att välja det mest effektiva verktyget, dvs
att införa generisk förskrivning.

Nuvarande regler tvingar förskrivaren att välja en leverantör och därmed
innebär substitutionen att det blir ett byte jämfört med det som står på
receptet. Om det inte står någon specifik leverantör på receptet så blir det
inget byte. Möjligtvis ett byte mot det läkemedel patienten eventuellt haft
tidigare, men inget byte jämfört med det som står på receptet..

Läs mer och ladda ner dokumentet
2511, 2016

Yttrande på: Förslag till avgifter för läkemedelleverantörers tillgång till LiiV Dnr S2016/06640/FS

2016-11-25|Yttrande till Socialdepartementet|

Yttrande på:
Förslag till avgifter för läkemedelleverantörers tillgång till LiiV
Dnr S2016/06640/FS

FGL har följande invändningar:

1. Att flytta en tjänst från en myndighet till en annan bör vara ett nollsummespel som inte innebär nya kostnader för företagen

2. Kort framförhållning. Att avisera nya kostnader i november som ska börja gälla i januari är dålig framförhållning

3. Kostnadsfördelningen slår hårdast mot generikaindustrin som har många läkemedel med låga priser och låga marginaler

4. Ska centralt godkända läkemedel undantas? Och innebär det att äldre nationellt godkända läkemedel ska betala för de som inte
betalar?

1. Nollsummespel för företagen Om en tjänst flyttas från en myndighet (Läkemedelsverket) till en annan
myndighet (eHälsomyndigheten) ska den flytten i sig inte generera några nya..

Läs mer och ladda ner dokumentet
110, 2016

Yttrande på remiss: Förslag till ändring av TLV:s allmänna råd om ekonomiska utvärderingar (TLVAR 2003:2) Dnr 1904/2016

2016-10-01|Yttrande till TLV|

Yttrande på remiss:
Förslag till ändring av TLV:s allmänna råd om ekonomiska
utvärderingar (TLVAR 2003:2). Dnr 1904/2016.

 

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer stödjer inte TLV:s förslag
när det gäller principen prissättningen ska baseras på jämförelser med läkemedel
som saknar relevant indikation, så kallad Off-Label use.

Förslaget innebär en urholkning av den värdebaserade prissättningen och
motverkar innovation och dokumentation.

FGL värnar patent och dokumentationsskydd. Utan dessa skydd blir det inga
nya läkemedel eller innovationer.

Läs mer och ladda ner dokumentet
1908, 2016

Yttrande på: Förslag till reviderad förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

2016-08-19|Yttrande till Läkemedelsverket|

Yttrande på:

Förslag till reviderad förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

Dnr S2016/00699/FS

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer delar Läkemedelsverkets uppfattning att avgifterna ska avspegla tidsinsatsen för nedlagt arbete men ifrågasätter att Läkemedelsverkets verksamhet växer i orimlig proportion till läkemedelsmarknaden. Läkemedelsverkets utgifter och antalet anställda har fördubblats under de 12 senaste åren medan Läkemedelsindustrin, den verksamhet Läkemedelsverket är satt att granska stått mer och stampat under nolltillväxt och fått klara sig med betydande personalminskningar. Det kan ifrågasättas om samhällets resurser används på rätt sätt när kostnadsökningen används till administration snarare än läkemedelsbehandling. Ger det bättre hälsa för pengarna? Självklart behövs en granskning inom Läkemedelsområdet. Men utvecklingen både i Sverige och internationellt går mot ett ökat fokus på att begränsa kostnaderna för läkemedelsbehandlingen medan kostnaden för granskning ökar och får bli det den blir. Detta utan något större ifrågasättande om det verkligen är kostnadseffektivt eller relevant med en ständigt ökad administration och övervakning.

Läs mer och ladda ner dokumentet