Pressdokument för nerladdning

312, 2020

Förslag till lösning gällande ökade säkerhetslager inom Periodens Vara (PV)

2020-12-03|Yttrande delbetänkande|

Ökade säkerhetslager inom Periodens Vara (PV. Förslag till lösning:

Sammanfattning:

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer (FGL) inkommer på uppmaning av utredningen med ett förslag som syftar till ökade säkerhetslager inom Periodens Vara (PV)-systemet.

I grunden är vi tveksamma till om det ens behövs. Marknadsförutsättningarna innebär att läkemedelsföretagen inte i förväg vet hur stor efterfrågan blir och det därigenom ett överlager inom PV-systemet. Covid-19 pandemin har satt svenska läkemedelsdistributionen under ett ofrivilligt stresstest och det har visat sig att nuvarande PV-system har klarat situationen utan några kritiska brister.

Det svenska systemet för utbyte av generiska läkemedel är mycket effektivt på att skapa prispress och Sverige brukar räknas som ett av tre länder med Europas lägstapriser. TLV har beräknat att generikasystemet skapar besparingar på 8 miljarder kronor per år. Pengar som kan användas till nya och dyrare läkemedel för de patienter som behöver det. Ändrar man på förutsättningarna kan konkurrensen försämras med kostnadsökningar som följd.

Det är direkt olämpligt att införa lagerkrav baserad på historisk försäljning inom PV-systemet.

Om staten ändå vill införa åtgärder utan att påverka marknadsdynamiken negativt går det att överväga att staten upphandlar lagerhållning, ett så kallat Periodens Lager (PL). Förslaget liknar PV-systemet men tilldelningen att bli PL sker helt separat från tilldelningen att bli PV. Handläggningen av de två processerna kan dock ske inom TLV:s nuvarande system.

Läs mer och ladda ner dokumentet
808, 2020

Yttrande på: SOU 2020:23 – delbetänkandet Hälso- och sjukvård i det civila försvaret – underlag till försvarspolitisk inriktning S2020/02826/FS

2020-08-08|Yttrande delbetänkande|

Yttrande på:
SOU 2020:23 – delbetänkandet Hälso- och sjukvård i det civila
försvaret – underlag till försvarspolitisk inriktning
S2020/02826/FS

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer har fått möjlighet att lämna ettyttrande på första delbetänkandet. Eftersom delbetänkandet är en lägesbeskrivning utan skarpa förslag så väljer FGL att ge rekommendationer på önskvärda åtgärder för det fortsatta arbetet.

Covid-19 pandemin har satt svenska läkemedelsdistributionen under ett ofrivilligt stresstest och det har visat sig att nuvarande system har klarat situationen väl. Därmed kan det ifrågasättas om det verkligen finns ett behov av att åtgärda alla delmarknader eller om det räcker att fokusera resurserna på att identifiera kritiska delmarknader och satsa förstärkningen där det verkligen behövs. Läkemedelsmarknaden består av flera delmarknader med helt olika dynamik och förutsättningar.

Läs mer och ladda ner dokumentet
1006, 2020

Uppdrag att analysera konsekvenser och utformning av en särskild prisrangordning för utbyte vid maskinell dosdispensering (S2020/0101/FS)

2020-06-10|Debattinlägg Dagens samhälle, Förslag FGL, TLV, Yttrande på remiss|

Uppdrag att analysera konsekvenser och utformning av en
särskild prisrangordning för utbyte vid maskinell
dosdispensering (S2020/0101/FS)

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer stödjer TLV:s
intention att införa en transparent modell av periodens vara för
dosdispenserade läkemedel. FGL avstyrker dock förslaget att begränsa
antalet utbytesgrupper inom PV-Dos.

Läs mer och ladda ner dokumentet
2703, 2020

Debatt Läkemedel Läkemedelssektorn: Köp inte mer läkemedel än du behöver

2020-03-27|Debattinlägg Dagens samhälle, Förslag FGL, Yttrande på remiss|

Läkemedelssektorn: Köp inte mer läkemedel än du behöver

Det råder i dag ingen brist på läkemedel i Sverige på grund av coronapandemin. Men tillgången på läkemedel är känslig för snabba förändringar och läget kan förvärras. Alla behöver därför ta enskilt ansvar att inte köpa extra läkemedelsförpackningar, skriver företrädare för företagen inom läkemedelssektorn.

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/lakemedelssektorn-kop-inte-mer-lakemedel-du-behover-32019

Läs mer och ladda ner dokumentet
2703, 2020

Förslag på åtgärder för att säkra leveranser av läkemedel

2020-03-27|Förslag FGL, Yttrande på remiss|

Förslag på åtgärder för att säkra leveranser av läkemedel

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer (FGL) har tagit del av Läkemedelsverkets brev daterat 19 mars med uppmaning att vidta åtgärder för att så långt som möjligt säkerställa att läkemedel finns tillgängliga i Sverige. FGL uppskattar Läkemedelsverkets initiativ och avser att samarbeta med myndigheter och departement för att nå detta gemensamma mål.

Eftersom utbytbara generiska läkemedel svarar för 65% av antalet förpackningar som säljs inom läkemedelsförmånen är det viktigt att denna delmarknad fortsätter att fungera trots de nya utmaningar som covid-19-pandemin innebär.

FGL föreslår följande åtgärder för att öka flexibiliteten i läkemedelsdistributionssystemet:
– Ta fram en nationell lista över prioriterade läkemedel
– Införa ett proaktivt centralbord för kommunikation för att förebygga kritiska brister
– Tillfälligt ta bort viten för leveransproblem till slutenvården
– Tillfälligt ta bort sanktionsavgifter för leveransproblem inom Periodens Vara -systemet
– Effektivare och snabbare hantering av licenser och dispenser
– Tillåta möjlighet att sälja läkemedel med kort hållbarhet och börja redan nu att sälja
dessa läkemedel
– Möjlighet till barntillsyn för anställda inom läkemedelssektorn om även grundskolor och
förskolor stängs
– Tillfälligt höjda takpriser inom Periodens Vara (PV) -systemet
– Möjlighet till tillfälligt höjda priser på lågt prissatta läkemedel utanför PV-systemet

Läs mer och ladda ner dokumentet
1602, 2020

Yttrande på remiss: Förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m.

2020-02-16|Yttrande på remiss|

Yttrande på remiss:
Förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m.
Dnr 2521/2019

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer tillstyrker möjligheten att tillåta utbyte utan förmån till utbytbart läkemedel med förmån.
FGL avstyrker dock begränsningen att medicinskt likvärdiga läkemedel med begränsad subvention inte får bytas ut.
FGL anser vidare att förslaget bör breddas så det även innefattar möjlighet till utbyte oavsett förmånsstatus.
FGL lämnar även förslag på förenkling av processen för bedömning av utbytbarhet.

Läs mer och ladda ner dokumentet