Pressdokument för nerladdning

2509, 2023

Yttrande på: EU-läkemedelslagstiftning: Kommissionens förslag på förordning och direktiv om humanläkemedel Dnr S2023/01768

2023-09-25|Yttrande socialdepartementet, Yttrande till Socialdepartementet|

Yttrande på: EU-läkemedelslagstiftning: Kommissionens förslag på förordning och direktiv om humanläkemedel. Dnr S2023/01768

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer, FGL, tackar för möjlighetenatt få kommentera förslaget till ny EU-läkemedelslagstiftning.

FGL stödjer följande förslag:

  • Förenklingar i regulatoriska regelverket
  • Snabbare handläggningstider
  • Utökad Bolar
  • Elektroniska bipacksedlar
  • Nödgodkännanden införs

FGL har invändningar mot följande förslag:

  • Tillhandahållandeskyldighet till partihandlare,
  • Åtgärder mot restnoteringar (6 månaders varsel)
  • Nya antibiotika kan ge dataskydd för andra läkemedel (vouchers)
  • Förkortat dokumentationsskydd om man inte lanserar i alla EU-länder
Läs mer och ladda ner dokumentet
508, 2023

Yttrande på: Tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel SOU 2022:72 Dnr S2023/00704

2023-08-05|Yttrande socialdepartementet|

Yttrande på: Tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel SOU 2022:72 Dnr S2023/00704

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer, FGL, stödjer att läkemedelsstatistik ska vara tillgänglig i högre grad än idag. FGL ser gärna enåterställning till hur statistiken såg ut före maj 2019. Utredningens förslag är ett viktigt steg i rätt riktning men det är fortfarande en försämring jämfört med hur det var innan ändringen.

Utredningen skriver på sidan 347:

”I en skrivelse till E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen tydliggör de tre branschföreningar vars medlemsföretag berörs av begränsningarna i statistikutlämnande (LIF, Föreningen för generiska läkemedel och biosimilarer FGL och Läkemedelshandlarna) att det inte ligger i medlemsföretagens intresse att försäljningsuppgifter om deras produkter skyddas av sekretess utan att de tvärtom har ett intresse av att uppgifterna förblir åtkomliga för olika aktörer.”

Läs mer och ladda ner dokumentet
102, 2023

SvD debatt: ”Straffavgifter kan få motsatt effekt”

2023-02-01|Debattinlägg i Svd|

LIF & FGL SvD debatt: Straffavgifter kan få motsatt effekt

Regeringens förslag på skyhöga sanktionsavgifter för läkemedelsföretag som inte anmäler risk för brist kommer inte att bidra till att lösa problemen. Det skriver företrädare för läkemedelsföretag i en replik.

https://www.svd.se/a/jlKM8A/lakemedelsbranschen-straffavgifter-kan-fa-motsatt-effekt

Läs mer och ladda ner dokumentet
2610, 2022

Orimliga sanktionsavgifter riskerar att få negativ effekt på läkemedelsförsörjningen

2022-10-26|Brev till socialdepartementet|

Orimliga sanktionsavgifter riskerar att få negativ effekt på läkemedelsförsörjningen

Den förra socialdemokratiska regeringen skickade den 30 juni 2022 en lagrådsremiss, ”Vissa frågor om hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap” som föreslog att läkemedelsföretag som missat att anmäla kommande bristsituationer minst 2 månader i förväg ska betala minst 100 000 kr och högst 100 miljoner kronor i sanktionsavgift. Riksdagsvalet kom emellan och förslaget hann varken bli proposition eller lag. Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer (FGL) menar att nivåerna är helt orimliga och riskerar att leda till att läkemedel med låg lönsamhet försvinner från marknaden. Förslaget kan alltså få motsatt effekt på läkemedelsförsörjningen. FGL vädjar därför till den nya regeringen att inte gå vidare med förslaget i dess nuvarande utformning.

Läs mer och ladda ner dokumentet
3006, 2022

Pressrelease: Svensk industriallians mot AMR

2022-06-30|Ej kategoriserad, Pressmeddelande från FGL & LIF|

Pressrelease: Svensk industriallians mot AMR

Antibiotikaresistensen ökar dramatiskt och hotar inte bara den moderna hälso- och sjukvården, utan hela den globala folkhälsan. Om vi inte lyckas vända trenden kommer utvecklingen att leda till en global hälsokris. På många håll sker kraftsamlingar för att möta hotet och frågan hamnar högt på agendan. För att bidra till det arbete som pågår har en rad branschorganisationer inom Life Science gått samman i Svensk industriallians mot AMR, en koalition som med förenade krafter ska motarbeta utvecklingen.

Medlemmarna är FGL (Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer), Lif – de forskande läkemedelsföretagen, SwedenBIO, Swedish Labtech och Swedish Medtech.

https://www.mynewsdesk.com/se/lif/pressreleases/life-science-branschen-gaar-samman-foer-att-bekaempa-antibiotikaresistens-3192536?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease

Läs mer och ladda ner dokumentet
1805, 2022

Yttrande på: Reviderade kontraktsvillkor om tillbörlig aktsamhet för hållbarhet publicerade för externa synpunkter på UHM:s webbsida

2022-05-18|Yttrande upphandlingsenheten|

Yttrande på: Reviderade kontraktsvillkor om tillbörlig aktsamhet för hållbarhet publicerade för externa synpunkter på UHM:s webbsida

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer stödjer Upphandlingsmyndighetens målsättning att skapa hållbara leveranskedjor vid offentlig upphandling. FGL välkomnar tuffa krav, men de måste vara relevanta och rimliga samt möjliga att kontrollera.

Läkemedelsindustrin är internationell och lokala eller nationella krav kan leda till att internationella läkemedelsbolag avstår från att erbjuda produkten på den svenska marknaden om kontraktsvillkoren anses för svåra eller omöjliga att uppnå. FGL menar att det är olyckligt att UHM:s förslag är betydligt mer långtgående än EU- kommissionens motsvarande förslag till krav och kriterier för hållbara leveranskedjor i direktivet Corporate Sustainable Due Diligence (CSDD). I kommissionens förslag används begreppet ”established business relationships” medan i UHM:s förslag används begreppet ”betydande leverantör” – vilket är ett vidare och mer otydligt begrepp. Här finns risk att det ställs krav att läkemedelsbolagen ska ansvara för leverantörer långt bak i produktionskedjan. Leverantörer som läkemedelsindustrin inte har någon kontakt eller affärsrelation med.

Läs mer och ladda ner dokumentet