Pressdokument för nerladdning

802, 2021

Yttrande på: EU-kommissionens läkemedelsstrategi för Europa S2021/00051

2021-02-08|Yttrande delbetänkande, Yttrande till Socialdepartementet|

Yttrande på: EU-kommissionens läkemedelsstrategi för Europa
S2021/00051

Sammanfattning:
Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer har fått möjlighet att lämna ett yttrande på EU-kommissionens läkemedelsstrategi för Europa. Eftersom dokumentet är allmänt formulerad och pekar mer på önskvärda riktningar, mindre på skarpa detaljerade förslag, är det lite svårt att yttra sig om förslagen. Som helhet välkomnar FGL strategin men har också några konkreta synpunkter på delar av innehållet samt några konkreta förslag på vad Sverige kan göra för att följa strategin.

Som specifika förslag föreslår FGL att svenska regeringen:

 • Värna den svenska generikamodellen med konkurrens på transparenta listpriser
 • Exportera svenska generikamodellen till de EU-länder som idag betalar onödigt höga priser för generiska läkemedel
 • Vidta åtgärder för att slopa kommuniceringsprocessen vid utbytbarhetsbeslutet på Läkemedelsverket
 • Undvik marknadsmodeller där vinnaren tar allt tex (t.ex. nationella/nordiska upphandlingar sidoöverenskommelser när patentet gått ut)
 • Sträva efter konkurrensneutralitet mellan läkemedelsindustri inom och utom EU
 • Begränsa den regulatoriska kostnaden för granskning och administration
 • Prioritera elektroniska bipacksedlar och ta bort kravet på bipacksedlar i tryckt form
 • Om det ska införas incitament för ökad lagerhållning inom det generiska utbytessystemet bör det utformas så det inte påverkar konkurrensen och därmed prisdynamiken negativt
 • Uppmuntra och belöna etablerade branschinitiativ inom miljömässigt hållbar tillverkning
 • Fortsätt driv frågan om miljöreglering inom GMP eller andra internationella riktlinjer
 • Inför incitament för miljöarbete inom det svenska utbytessystemet
Läs mer och ladda ner dokumentet
312, 2020

Förslag till lösning gällande ökade säkerhetslager inom Periodens Vara (PV)

2020-12-03|Yttrande delbetänkande|

Ökade säkerhetslager inom Periodens Vara (PV. Förslag till lösning:

Sammanfattning:

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer (FGL) inkommer på uppmaning av utredningen med ett förslag som syftar till ökade säkerhetslager inom Periodens Vara (PV)-systemet.

I grunden är vi tveksamma till om det ens behövs. Marknadsförutsättningarna innebär att läkemedelsföretagen inte i förväg vet hur stor efterfrågan blir och det därigenom ett överlager inom PV-systemet. Covid-19 pandemin har satt svenska läkemedelsdistributionen under ett ofrivilligt stresstest och det har visat sig att nuvarande PV-system har klarat situationen utan några kritiska brister.

Det svenska systemet för utbyte av generiska läkemedel är mycket effektivt på att skapa prispress och Sverige brukar räknas som ett av tre länder med Europas lägstapriser. TLV har beräknat att generikasystemet skapar besparingar på 8 miljarder kronor per år. Pengar som kan användas till nya och dyrare läkemedel för de patienter som behöver det. Ändrar man på förutsättningarna kan konkurrensen försämras med kostnadsökningar som följd.

Det är direkt olämpligt att införa lagerkrav baserad på historisk försäljning inom PV-systemet.

Om staten ändå vill införa åtgärder utan att påverka marknadsdynamiken negativt går det att överväga att staten upphandlar lagerhållning, ett så kallat Periodens Lager (PL). Förslaget liknar PV-systemet men tilldelningen att bli PL sker helt separat från tilldelningen att bli PV. Handläggningen av de två processerna kan dock ske inom TLV:s nuvarande system.

Läs mer och ladda ner dokumentet
808, 2020

Yttrande på: SOU 2020:23 – delbetänkandet Hälso- och sjukvård i det civila försvaret – underlag till försvarspolitisk inriktning S2020/02826/FS

2020-08-08|Yttrande delbetänkande|

Yttrande på:
SOU 2020:23 – delbetänkandet Hälso- och sjukvård i det civila
försvaret – underlag till försvarspolitisk inriktning
S2020/02826/FS

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer har fått möjlighet att lämna ettyttrande på första delbetänkandet. Eftersom delbetänkandet är en lägesbeskrivning utan skarpa förslag så väljer FGL att ge rekommendationer på önskvärda åtgärder för det fortsatta arbetet.

Covid-19 pandemin har satt svenska läkemedelsdistributionen under ett ofrivilligt stresstest och det har visat sig att nuvarande system har klarat situationen väl. Därmed kan det ifrågasättas om det verkligen finns ett behov av att åtgärda alla delmarknader eller om det räcker att fokusera resurserna på att identifiera kritiska delmarknader och satsa förstärkningen där det verkligen behövs. Läkemedelsmarknaden består av flera delmarknader med helt olika dynamik och förutsättningar.

Läs mer och ladda ner dokumentet
1006, 2020

Uppdrag att analysera konsekvenser och utformning av en särskild prisrangordning för utbyte vid maskinell dosdispensering (S2020/0101/FS)

2020-06-10|Debattinlägg Dagens samhälle, Förslag FGL, TLV, Yttrande på remiss|

Uppdrag att analysera konsekvenser och utformning av en
särskild prisrangordning för utbyte vid maskinell
dosdispensering (S2020/0101/FS)

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer stödjer TLV:s
intention att införa en transparent modell av periodens vara för
dosdispenserade läkemedel. FGL avstyrker dock förslaget att begränsa
antalet utbytesgrupper inom PV-Dos.

Läs mer och ladda ner dokumentet
2703, 2020

Debatt Läkemedel Läkemedelssektorn: Köp inte mer läkemedel än du behöver

2020-03-27|Debattinlägg Dagens samhälle, Förslag FGL, Yttrande på remiss|

Läkemedelssektorn: Köp inte mer läkemedel än du behöver

Det råder i dag ingen brist på läkemedel i Sverige på grund av coronapandemin. Men tillgången på läkemedel är känslig för snabba förändringar och läget kan förvärras. Alla behöver därför ta enskilt ansvar att inte köpa extra läkemedelsförpackningar, skriver företrädare för företagen inom läkemedelssektorn.

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/lakemedelssektorn-kop-inte-mer-lakemedel-du-behover-32019

Läs mer och ladda ner dokumentet
2703, 2020

Förslag på åtgärder för att säkra leveranser av läkemedel

2020-03-27|Förslag FGL, Yttrande på remiss|

Förslag på åtgärder för att säkra leveranser av läkemedel

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer (FGL) har tagit del av Läkemedelsverkets brev daterat 19 mars med uppmaning att vidta åtgärder för att så långt som möjligt säkerställa att läkemedel finns tillgängliga i Sverige. FGL uppskattar Läkemedelsverkets initiativ och avser att samarbeta med myndigheter och departement för att nå detta gemensamma mål.

Eftersom utbytbara generiska läkemedel svarar för 65% av antalet förpackningar som säljs inom läkemedelsförmånen är det viktigt att denna delmarknad fortsätter att fungera trots de nya utmaningar som covid-19-pandemin innebär.

FGL föreslår följande åtgärder för att öka flexibiliteten i läkemedelsdistributionssystemet:
– Ta fram en nationell lista över prioriterade läkemedel
– Införa ett proaktivt centralbord för kommunikation för att förebygga kritiska brister
– Tillfälligt ta bort viten för leveransproblem till slutenvården
– Tillfälligt ta bort sanktionsavgifter för leveransproblem inom Periodens Vara -systemet
– Effektivare och snabbare hantering av licenser och dispenser
– Tillåta möjlighet att sälja läkemedel med kort hållbarhet och börja redan nu att sälja
dessa läkemedel
– Möjlighet till barntillsyn för anställda inom läkemedelssektorn om även grundskolor och
förskolor stängs
– Tillfälligt höjda takpriser inom Periodens Vara (PV) -systemet
– Möjlighet till tillfälligt höjda priser på lågt prissatta läkemedel utanför PV-systemet

Läs mer och ladda ner dokumentet