Pressdokument för nerladdning

905, 2019

Yttrande på: SOU 2018:89 – Tydligare ansvar och regler för läkemedel S2019/00100/FS

2019-05-09|Ej kategoriserad, Yttrande till Socialdepartementet|

Yttrande på: SOU 2018:89 – Tydligare ansvar och regler för läkemedel S2019/00100/FS

Sammanfattning:
FGL avstyrker utredningens förslag att omvandla det riktade statsbidraget för läkemedelsförmånerna till ett generellt statsbidrag. Huvudskälet till FGL:s invändning är att vi är övertygade om att det över tid kommer att tillföras mindre pengar för läkemedelsanvändning om generellt statsbidrag införs.

FGL avstyrker förslaget att regionerna ska kunna inleda hemliga prisförhandlingar när de så önskar. Om hemliga prisförhandlingar ska förekomma alls så bör de begränsas enligt lag med tydliga ramar när de är tillåtna och när de inte är tillåtna.

FGL tillstyrker i huvudsak utredningens förslag gällande prismodeller
– Bibehålla värdebaserad prissättning
– Möjlighet till differentierad prissättning på samma läkemedel
– Möjlighet till höjning av priser av läkemedel inom läkemedelsförmånerna
– Möjlighet till prishöjningar i syfte att behålla äldre antibiotika på marknaden

FGL avstyrker förslaget att sänka priserna på läkemedel äldre än 5 år med 700 miljoner.
FGL tillstyrker förslaget att apotekens förhandlingsrätt på parallellimport ska upphöra men menar att föreslagen modell behöver omarbetas/kompletteras samt att apoteken bör få full kompensation för förlorade intäkter.

Läs mer och ladda ner dokumentet
2803, 2019

Förslag på hållbarhetskriterier för läkemedel till slutenvården

2019-03-28|Ej kategoriserad, Upphandlingsmyndigheten|

Förslag på hållbarhetskriterier för läkemedel till slutenvården
FGL ifrågasätter varför miljöinformation om de läkemedel
som är undantagna från krav om att ta fram
miljöinformation enligt Europeiska
läkemedelsmyndighetens (EMA:s) riktlinjer ska lämnas.

Läs mer och ladda ner dokumentet
811, 2018

Yttrande på: SOU 2018:53 Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m.

2018-11-08|Yttrande till Socialdepartementet|

Yttrande på:
SOU 2018:53

Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m.
S2018/03762/FS

Maskinell dos:

FGL delar utredningens bedömning att ”dagens pris- och ersättningsmodell för maskinell
dosdispensering behöver förändras”.

Den som endast läser utredningens sammanfattning kan få uppfattningen att Sörenson i
första hand rekommenderar ändrad handelsmarginal (modell A = huvudalternativ) och i
andra hand rekommenderar en PV-doslista (dvs modell D = alternativt förslag). Det är lätt
att få uppfattningen att dessa modeller står mot varandra som olika vägar att nå önskvärd
förändring. I sammanfattningen står det tyvärr inte att utredningen rekommenderar att
modell D genomförs oavsett om modell A införs eller inte.

Läs mer och ladda ner dokumentet

309, 2018

Yttrande på remiss: Förslag till ändring av TLV:s föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) Dnr 1639/2018

2018-09-03|Yttrande till TLV|

Yttrande på remiss: Förslag till ändring av TLV:s föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4)
Dnr 1639/2018

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer avråder från TLV:s
förslag att utöka utförsäljningsperioden från 15 till 20 dagar. En generell
förlängning medför risker för periodens vara systemet och missar ändå syftet
med förslaget. 20 dagar är för kort för att göra någon större skillnad för
apotekens lågvolymförpackningar.

Istället förordar FGL differentierade slutförsäljningsperioder där
lågvolymartiklar bör få förlängd period medan högvolymartiklar bör få
förkortad utförsäljningsperiod.

Läs mer och ladda ner dokumentet

2806, 2018

Yttrande på: EU- kommissionens förslag till förordning om ändring av förordningen (EG) nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel (Supplementary Protection Certificate, SPC) Dnr Ju2018/03099/L3

2018-06-28|Ej kategoriserad|

Yttrande på:EU- kommissionens förslag till förordning om ändring av förordningen (EG) nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel(Supplementary Protection Certificate, SPC) Dnr Ju2018/03099/L3

Sammanfattning

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer har fått möjlighet att lämna ett yttrande på EU-kommissionens förslag till ändrat tilläggsskydd för läkemedel(SPC manufacturing waiver).

I dag kan försäljningen av generiska läkemedel starta första dagen efter patentet gått ut. Men dessa produkter måste då tillverkas utanför EU – om produkterna ska hinna finnas på marknaden vid patentutgången. Denna regel tvingar alltså våra medlemmar att flytta sin tillverkning utanför EU med förlorade arbetstillfällenoch skatteintäkter för EU till följd.

FGL menar att detta är ett välkommet initiativ men att förslaget innehåller för stora begränsningar. Liggande förslag tillåter exempelvis endast export och det skullealltså hindra produktion för den egna marknaden, vilket låter kontraproduktivt ur både svenskt- och EU-perspektiv.

Läs mer och ladda ner dokumentet

2102, 2018

Yttrande på: SOU 2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel Dnr S2017/06371/FS

2018-02-21|Yttrande till Socialdepartementet|

Yttrande på: SOU 2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedelDnr S2017/06371/FS

Sammanfattning

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer har fått möjlighet att lämna ett yttrande på första delbetänkandet. Eftersom delbetänkandet är en lägesbeskrivning utan skarpa förslag så väljer FGL att ge rekommendationer på önskvärda åtgärder för det fortsatta arbetet.

Utgångspunkten bör vara att alla system ska vara så transparenta som möjligt och att möjliggöra att flera konkurrenter kan vara aktiv på marknaden samtidigt (snarare än att en vinnare tar hela marknaden för en lång period).

Som specifika förslag föreslår FGL att:

– Bredda utbytbarheten
– Förenkla och harmonisera upphandlingsprocessen mellan regionerna
– Omarbeta trepartsöverläggningarna
– Utveckla och bredda takprismodellen
– Ändra apotekens ersättningsmodell för receptbelagda läkemedel
– Ta bort kommuniceringsprocessen vid utbytbarhetsbedömningar

Läs mer och ladda ner dokumentet