Yttrande till Socialdepartementet

Yttrande på: Restnoteringar av läkemedel – fortsatt utredning Rapport från Läkemedelsverket Dnr S2015/04035/FS

Yttrande på: Restnoteringar av läkemedel – fortsatt utredning Rapport från Läkemedelsverket Dnr S2015/04035/FS Föreningen för Generiska Läkemedel rekommenderar att undanta utbytbara läkemedel inom Periodens Vara -systemet från anmälningsplikt för restnoteringar. När Läkemedelsverket presenterade projektet så var utgångspunkten att det var kritiska/unika rester som var i fokus och att utbytessortimentet inte berördes. TLV bekräftar att det [...]

Yttrande på: Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte – Rapport från Läkemedelsverket Dnr S2011/2890/FS

Yttrande på: Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte – Rapport från Läkemedelsverket Dnr S2011/2890/FS Föreningen för Generiska Läkemedel ifrågasätter Läkemedelsverkets rekommendation att inte tillåta generisk förskrivning i Sverige. Generisk förskrivning är ett komplement, inte en ersättning till generisk substitution. Generisk förskrivning är ett pedagogiskt instrument i patient/läkarkontakten och ökar förståelsen för ett system [...]

Slutbetänkande av Läkemedels- och Apoteksutredningen (SOU 2014:87) S2014/9003/FS

Slutbetänkande av Läkemedels- och Apoteksutredningen (SOU 2014:87) S2014/9003/FS Sammanfattning Maskinell dosdispensering: FGL avråder starkt från utredningens alternativ 1, d.v.s. att införa förhandlingsrätt på marknaden för dosdispenserade läkemedel. Att blanda in Norgemodellen (förhandlingsrätt för apoteken) i nya delmarknader i det svenska systemet riskerar att hela marknadsdynamiken havererar. Istället förordas en separat PV-Dos, d.v.s. periodens vara [...]

Yttrande på: Förslag till reviderad förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel Dnr S2014/2910/FS

Yttrande på: Förslag till reviderad förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel Dnr S2014/2910/FS Föreningen för Generiska Läkemedel delar Läkemedelsverkets uppfattning att avgifterna ska avspegla tidsinsatsen för nedlagt arbete men ifrågasätter att Läkemedelsverkets verksamhet växer i orimlig proportion till läkemedelsmarknaden. Läkemedelsverkets utgifter och antalet anställda har fördubblats under de 10 senaste [...]

Yttrande promemoria: Tillhandahållandeskyldighet för leverantörer inom utbytessystemet

Yttrande på promemoria S2014/1701/FS: Tillhandahållandeskyldighet för leverantörer inom utbytessystemet Föreningen för Generiska Läkemedel stödjer till fullo regeringens förslag till ändring av texten i lagrådsremissen 21 a §. Tillhandahållandeskyldigheten bör alltså gälla till öppenvårdsapotek och inte till partihandel. Tillhandahållandeskyldighet till samtliga partihandlare innebär en drastisk ändring av förutsättningarna på distributionsmarknaden. FGL ser flera goda skäl [...]

Yttrande på (SOU2013:23) S2013/3153/FS Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna

Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (SOU2013:23)  Sammanfattning: FGL stödjer utredningens förslag att patienten ska få möjlighet att välja ett försäkrat läkemedel till samma pris som ett oförsäkrat läkemedel. I praktiken torde detta innebära att alla utbytbara läkemedel går med i den svenska läkemedelsförsäkringen. Nuvarande regelverk inom utbytessystemet har snarare en motsatt effekt när [...]

Yttrande på förslag: Ds 2012:56 Genomförande av ändringsdirektiv 2011/25/EU – avseende säkerhetsövervakning av läkemedel

Ds 2012:56 Genomförande av ändringsdirektiv 2011/25/EU – avseende säkerhetsövervakning av läkemedel Föreningen för Generiska Läkemedel stödjer EU:s ambition att säkerställa en tillfredsställande säkerhetsövervakning av läkemedel. Olika förutsättningar och behov av information för olika produktgrupper I författningsförslaget 8 g § finns följande text: ”Den som fått ett läkemedel godkänt ska minst två månader i förväg meddela [...]

Yttrande på förslag om förhindrande av förfalskade läkemedel i den lagliga försörjningskedjan

Yttrande på förslag om förhindrande av förfalskade läkemedel i den lagliga försörjningskedjan Ds 2012:16  2011/62/EU     Föreningen för Generiska Läkemedel stödjer EU:s ambition att förhindra förfalskade läkemedel i den lagliga försörjningskedjan. Nyttan bör dock vägas mot kostnaden så inte de offentliga finanserna belastas i onödan. Enligt den europeiska generikaföreningen (EGA) så har inga förfalskade generiska [...]

Yttrande på Europaparlamentets förslag till direktiv ang prissättning av läkemedel

Yttrande på Europaparlamentets förslag till direktiv ang prissättning av läkemedel COM 2012 84 (S2012/2362/FS) Föreningen för Generiska Läkemedel anser att det inte finns någon fördel med att förkorta prisperioderna på generiska läkemedel ytterligare i Sverige. Apoteken ska sälja det utbytbara läkemedel som ligger lägst i pris. Leverantörerna av generiska läkemedel använder priset som viktigaste marknadsföringsfaktorn, något [...]

Yttrande på förslag om Läkemedel och försäkringsskydd vid personskador Ds 2010:11

Yttrande på förslag om Läkemedel och försäkringsskydd vid personskador Ds 2010:11  Föreningen för Generiska Läkemedel delar helt regeringens uppfattning att försäkringsskyddet för läkemedelsanvändningen behöver regleras. FGL anser vidare att Socialdepartementets promemoria i ärendet är mycket bra gjord, både när det gäller problemanalys och konkret lagförslag. Huruvida lagförslaget får avsedd effekt hänger dock på att TLV [...]

Load More Posts