Yttrande på promemoria S2014/1701/FS:

Tillhandahållandeskyldighet för leverantörer inom utbytessystemet

Föreningen för Generiska Läkemedel stödjer till fullo regeringens förslag till ändring av texten i lagrådsremissen 21 a §. Tillhandahållandeskyldigheten bör alltså gälla till öppenvårdsapotek och inte till partihandel.

Tillhandahållandeskyldighet till samtliga partihandlare innebär en drastisk ändring av förutsättningarna på distributionsmarknaden.

FGL ser flera goda skäl till att ändra texten enligt förslaget:

Läs mer och ladda ner dokumentet