generikaföreningen

SvD debatt: ”Straffavgifter kan få motsatt effekt”

LIF & FGL SvD debatt: Straffavgifter kan få motsatt effekt Regeringens förslag på skyhöga sanktionsavgifter för läkemedelsföretag som inte anmäler risk för brist kommer inte att bidra till att lösa problemen. Det skriver företrädare för läkemedelsföretag i en replik. https://www.svd.se/a/jlKM8A/lakemedelsbranschen-straffavgifter-kan-fa-motsatt-effekt Läs mer och ladda ner dokumentet

Orimliga sanktionsavgifter riskerar att få negativ effekt på läkemedelsförsörjningen

Orimliga sanktionsavgifter riskerar att få negativ effekt på läkemedelsförsörjningen Den förra socialdemokratiska regeringen skickade den 30 juni 2022 en lagrådsremiss, ”Vissa frågor om hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap” som föreslog att läkemedelsföretag som missat att anmäla kommande bristsituationer minst 2 månader i förväg ska betala minst 100 000 kr och högst 100 miljoner kronor i sanktionsavgift. [...]

Yttrande på: SOU 2021:19 – delbetänkande En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården S2021/03085

Yttrande på: SOU 2021:19 - delbetänkande En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården S2021/03085 Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer har fått möjlighet att lämna ett yttrande på det andra delbetänkandet (SOU 2021:19). Covid-19 pandemin har satt svenska läkemedelsdistributionen under ett ofrivilligt stresstest och det har visat sig att nuvarande system har klarat situationen väl. [...]

Yttrande på: Förslag till reviderad förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel Dnr S2021/02039

Förslag till reviderad förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel Dnr S2021/02039 - Läkemedelsverkets intäkter och personal har under lång tid ökat i oproportionerlig takt. - Regeringen bör inleda en översyn av upplägget för den framtida finansieringen av Läkemedelsverkets uppdrag. Det som är att betrakta som allmänt samhällsuppdrag och inte är direkt [...]

Yttrande på: EU-kommissionens läkemedelsstrategi för Europa S2021/00051

Yttrande på: EU-kommissionens läkemedelsstrategi för Europa S2021/00051 Sammanfattning: Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer har fått möjlighet att lämna ett yttrande på EU-kommissionens läkemedelsstrategi för Europa. Eftersom dokumentet är allmänt formulerad och pekar mer på önskvärda riktningar, mindre på skarpa detaljerade förslag, är det lite svårt att yttra sig om förslagen. Som helhet välkomnar FGL [...]

Förslag till lösning gällande ökade säkerhetslager inom Periodens Vara (PV)

Ökade säkerhetslager inom Periodens Vara (PV. Förslag till lösning: Sammanfattning: Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer (FGL) inkommer på uppmaning av utredningen med ett förslag som syftar till ökade säkerhetslager inom Periodens Vara (PV)-systemet. I grunden är vi tveksamma till om det ens behövs. Marknadsförutsättningarna innebär att läkemedelsföretagen inte i förväg vet hur stor efterfrågan [...]

Yttrande på: SOU 2020:23 – delbetänkandet Hälso- och sjukvård i det civila försvaret – underlag till försvarspolitisk inriktning S2020/02826/FS

Yttrande på: SOU 2020:23 - delbetänkandet Hälso- och sjukvård i det civila försvaret – underlag till försvarspolitisk inriktning S2020/02826/FS Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer har fått möjlighet att lämna ettyttrande på första delbetänkandet. Eftersom delbetänkandet är en lägesbeskrivning utan skarpa förslag så väljer FGL att ge rekommendationer på önskvärda åtgärder för det fortsatta arbetet. [...]

Uppdrag att analysera konsekvenser och utformning av en särskild prisrangordning för utbyte vid maskinell dosdispensering (S2020/0101/FS)

Uppdrag att analysera konsekvenser och utformning av en särskild prisrangordning för utbyte vid maskinell dosdispensering (S2020/0101/FS) Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer stödjer TLV:s intention att införa en transparent modell av periodens vara för dosdispenserade läkemedel. FGL avstyrker dock förslaget att begränsa antalet utbytesgrupper inom PV-Dos. Läs mer och ladda ner dokumentet [...]

Debatt Läkemedel Läkemedelssektorn: Köp inte mer läkemedel än du behöver

Läkemedelssektorn: Köp inte mer läkemedel än du behöver Det råder i dag ingen brist på läkemedel i Sverige på grund av coronapandemin. Men tillgången på läkemedel är känslig för snabba förändringar och läget kan förvärras. Alla behöver därför ta enskilt ansvar att inte köpa extra läkemedelsförpackningar, skriver företrädare för företagen inom läkemedelssektorn. https://www.dagenssamhalle.se/debatt/lakemedelssektorn-kop-inte-mer-lakemedel-du-behover-32019 Läs [...]

Förslag på åtgärder för att säkra leveranser av läkemedel

Förslag på åtgärder för att säkra leveranser av läkemedel Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer (FGL) har tagit del av Läkemedelsverkets brev daterat 19 mars med uppmaning att vidta åtgärder för att så långt som möjligt säkerställa att läkemedel finns tillgängliga i Sverige. FGL uppskattar Läkemedelsverkets initiativ och avser att samarbeta med myndigheter och departement [...]

Load More Posts