Yttrande promemoria: Tillhandahållandeskyldighet för leverantörer inom utbytessystemet

Yttrande på promemoria S2014/1701/FS: Tillhandahållandeskyldighet för leverantörer inom utbytessystemet Föreningen för Generiska Läkemedel stödjer till fullo regeringens förslag till ändring av texten i lagrådsremissen 21 a §. Tillhandahållandeskyldigheten bör alltså gälla till öppenvårdsapotek och inte till partihandel. Tillhandahållandeskyldighet till samtliga partihandlare innebär en drastisk ändring av förutsättningarna på distributionsmarknaden. FGL ser flera goda skäl [...]