Yttrande på: SOU 2018:89 – Tydligare ansvar och regler för läkemedel S2019/00100/FS

Sammanfattning:
FGL avstyrker utredningens förslag att omvandla det riktade statsbidraget för läkemedelsförmånerna till ett generellt statsbidrag. Huvudskälet till FGL:s invändning är att vi är övertygade om att det över tid kommer att tillföras mindre pengar för läkemedelsanvändning om generellt statsbidrag införs.

FGL avstyrker förslaget att regionerna ska kunna inleda hemliga prisförhandlingar när de så önskar. Om hemliga prisförhandlingar ska förekomma alls så bör de begränsas enligt lag med tydliga ramar när de är tillåtna och när de inte är tillåtna.

FGL tillstyrker i huvudsak utredningens förslag gällande prismodeller
– Bibehålla värdebaserad prissättning
– Möjlighet till differentierad prissättning på samma läkemedel
– Möjlighet till höjning av priser av läkemedel inom läkemedelsförmånerna
– Möjlighet till prishöjningar i syfte att behålla äldre antibiotika på marknaden

FGL avstyrker förslaget att sänka priserna på läkemedel äldre än 5 år med 700 miljoner.
FGL tillstyrker förslaget att apotekens förhandlingsrätt på parallellimport ska upphöra men menar att föreslagen modell behöver omarbetas/kompletteras samt att apoteken bör få full kompensation för förlorade intäkter.

Läs mer och ladda ner dokumentet