Yttrande på: SOU 2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedelDnr S2017/06371/FS

Sammanfattning

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer har fått möjlighet att lämna ett yttrande på första delbetänkandet. Eftersom delbetänkandet är en lägesbeskrivning utan skarpa förslag så väljer FGL att ge rekommendationer på önskvärda åtgärder för det fortsatta arbetet.

Utgångspunkten bör vara att alla system ska vara så transparenta som möjligt och att möjliggöra att flera konkurrenter kan vara aktiv på marknaden samtidigt (snarare än att en vinnare tar hela marknaden för en lång period).

Som specifika förslag föreslår FGL att:

– Bredda utbytbarheten
– Förenkla och harmonisera upphandlingsprocessen mellan regionerna
– Omarbeta trepartsöverläggningarna
– Utveckla och bredda takprismodellen
– Ändra apotekens ersättningsmodell för receptbelagda läkemedel
– Ta bort kommuniceringsprocessen vid utbytbarhetsbedömningar

Läs mer och ladda ner dokumentet