Yttrande på SOU 2012:38 Minska riskerna med farliga ämnen

FGL stödjer arbetet som syftar till att minska miljöbelastningen vid tillverkning och användning av läkemedel samt andra farliga ämnen. Det finns flera bra förslag och FGL vill prioritera att lyfta fram två viktiga åtgärder. Den ena är av internationell karaktär, dvs att skärpa det internationella regelverket vid läkemedelstillverkningen. Den andra är att nationellt hindra läkemedelsrester att nå vattendrag genom att skapa bättre rening av avloppsvatten..

Läs mer och ladda ner dokumentet