Yttrande på remiss: Förslag till ändring av TLV:s föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4)
Dnr 1639/2018

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer avråder från TLV:s
förslag att utöka utförsäljningsperioden från 15 till 20 dagar. En generell
förlängning medför risker för periodens vara systemet och missar ändå syftet
med förslaget. 20 dagar är för kort för att göra någon större skillnad för
apotekens lågvolymförpackningar.

Istället förordar FGL differentierade slutförsäljningsperioder där
lågvolymartiklar bör få förlängd period medan högvolymartiklar bör få
förkortad utförsäljningsperiod.

Läs mer och ladda ner dokumentet