Yttrande på remiss:
Förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m.
Dnr 2521/2019

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer tillstyrker möjligheten att tillåta utbyte utan förmån till utbytbart läkemedel med förmån.
FGL avstyrker dock begränsningen att medicinskt likvärdiga läkemedel med begränsad subvention inte får bytas ut.
FGL anser vidare att förslaget bör breddas så det även innefattar möjlighet till utbyte oavsett förmånsstatus.
FGL lämnar även förslag på förenkling av processen för bedömning av utbytbarhet.

Läs mer och ladda ner dokumentet