Yttrande på:EU- kommissionens förslag till förordning om ändring av förordningen (EG) nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel(Supplementary Protection Certificate, SPC) Dnr Ju2018/03099/L3

Sammanfattning

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer har fått möjlighet att lämna ett yttrande på EU-kommissionens förslag till ändrat tilläggsskydd för läkemedel(SPC manufacturing waiver).

I dag kan försäljningen av generiska läkemedel starta första dagen efter patentet gått ut. Men dessa produkter måste då tillverkas utanför EU – om produkterna ska hinna finnas på marknaden vid patentutgången. Denna regel tvingar alltså våra medlemmar att flytta sin tillverkning utanför EU med förlorade arbetstillfällenoch skatteintäkter för EU till följd.

FGL menar att detta är ett välkommet initiativ men att förslaget innehåller för stora begränsningar. Liggande förslag tillåter exempelvis endast export och det skullealltså hindra produktion för den egna marknaden, vilket låter kontraproduktivt ur både svenskt- och EU-perspektiv.

Läs mer och ladda ner dokumentet