Yttrande på remiss:

Förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m.

Dnr 1428/2014

Föreningen för Generiska Läkemedel stödjer förslaget till nya föreskrifter. Flera av förslagen har FGL efterfrågat under en längre tid och ser därmed positivt på att förslagen nu genomförs. FGL har argumenterat för förslagen skriftligt vid ett flertal tillfällen tidigare och avstår därmed att upprepa samma argumentation igen.

Förslagen är dock på en teoretisk nivå utan specifika detaljer vilket gör att det blir svårt att ta ställning till om förslagen kommer att tillämpas på ett bra sätt i praktiken. FGL vill därför uppmana TLV att inbjuda till dialog i utformandet av själva systemet..

Läs mer och ladda ner dokumentet