Förslag på hållbarhetskriterier för läkemedel till slutenvården
FGL ifrågasätter varför miljöinformation om de läkemedel
som är undantagna från krav om att ta fram
miljöinformation enligt Europeiska
läkemedelsmyndighetens (EMA:s) riktlinjer ska lämnas.

Läs mer och ladda ner dokumentet