Yttrande på:
SOU 2018:53

Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m.
S2018/03762/FS

Maskinell dos:

FGL delar utredningens bedömning att ”dagens pris- och ersättningsmodell för maskinell
dosdispensering behöver förändras”.

Den som endast läser utredningens sammanfattning kan få uppfattningen att Sörenson i
första hand rekommenderar ändrad handelsmarginal (modell A = huvudalternativ) och i
andra hand rekommenderar en PV-doslista (dvs modell D = alternativt förslag). Det är lätt
att få uppfattningen att dessa modeller står mot varandra som olika vägar att nå önskvärd
förändring. I sammanfattningen står det tyvärr inte att utredningen rekommenderar att
modell D genomförs oavsett om modell A införs eller inte.

Läs mer och ladda ner dokumentet